برسهای دستگاه واکس زنی از جنس پلی اتیلن  و پرلون بوده و برای پلیش کفش در دستگاه واکس زنی به کار برده می شود.