این محافظ بسیار سبک و راحت است و قابل استفاده برای انگشت های دست و پا ست که باعث کاهش درد و التهاب، جلوگیری از پارگی تاندون ها، سایش و شکستگی استخوان انگشتان می شود.


مزایا:
 _ قابل استفاده برای انگشت های دست و پا
 _ جلوگیری از پارگی تاندون ها
 _ جلوگیری از سایش استخوان انگشتان 
 _ جلوگیری از شکستگی استخوان انگشت در ورزشکاران
 _ این محافظ بسیار سبک و راحت است
 _ در مواقع زخم، تاول و میخچه مانع از اصطکاک بین انگشتان میشود .